ياسين شکراني

تاريخ تولد: 1360

دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامي دانشگاه قم(در حال گذراندن مراحل دفاع از رساله)
عنوان رساله دکتری: نقد مباني فلسفي نظريه تربيتي ديويي بر اساس حکمت متعاليه و تاثير اين نقد بر نظام رسمي آموزش و پرورش کشور
مدرک کارشناسي ارشد:فلسفه و کلام اسلامي از دانشگاه امام صادق(ع)
مؤلفههای محتوايي و روشي آموزه‌های خداشناسي در تعاليم معصومين: « عنوان پايان‌نامه ارشد»
نمره پايان‌نامه: 100
معدل ارشد: 83 /85

سوابق علمی:
1 . کتاب:
1 – 1 . تأليف:
 » هديه های آسمان پايه سوم ابتدايي « مؤلف کتاب درسي
 » هديه های آسمان پايه چهارم ابتدايي « مؤلف کتاب درسي
 » هديه های آسمان پايه ششم ابتدايي « مؤلف کتاب درسي
 » پيامهای آسمان پايه نهم متوسطه « مولف کتاب درسي
 » دين و زندگي پايه دهم متوسطه « مولف کتاب درسي
 » دين و زندگي پايه يازدهم متوسطه « مولف کتاب درسي
 » دين و زندگي پايه دوازدهم متوسطه « مولف کتاب درسي
 » راهنمای معلم ديني دوم ابتدايي « مؤلف کتاب
 » راهنمای معلم ديني سوم ابتدايي « مؤلف کتاب
 » راهنمای معلم ديني ششم ابتدايي « مؤلف کتاب
 » راهنمای معلم ديني نهم متوسطه « مولف کتاب
 » راهنمای معلم ديني دهم متوسطه « مولف کتاب
 » راهنمای معلم ديني دوازدهم متوسطه « مولف کتاب
 با همکاری جمعي از دانشجويان فلسفه دانشگاه امام صادقعليهالسلام، زير نظر دکتر رضا ،» ملاصدرا به روايت ما « مولف کتاب
اکبری، مرکز نشر بينالملل، زمستان 86
 با همکاری جمعي از اساتيد دانشگاه امام صادقعليهالسلام، انتشارات ،» ارزش و دانش: مقدمهای بر دانشگاه اسلامي « مولف کتاب
دانشگاه امام صادقعليهالسلام و پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، 1387
 با همکاری جمعي از اساتيد دانشگاه امام صادق)ع(, انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(, ,» آفاق تمدني انقلاب اسلامي « مولف کتاب
1390
 با همکاری جمعي از اساتيد دانشگاه امام صادق عليه السلام، زير ،» زندگي و ابعاد شخصيت امام جعفر صادقعليهالسلام « مولف کتاب
نظر مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادقعليهالسلام، 1391
1 – 2 . ترجمه: ( از عربي به فارسی)
نوشته يوحنا قمير، تهران, نشر پارسه, » ابنرشد « 1395
نوشته يوحنا قمير، (در حال چاپ در انتشارات پارسه) « اخوان الصفاء »
2 به بخش مقالات بينالملل بيست و چهارمين دوره » تفاوت رويکرد قرآن به وجود خداوند با رويکرد فيلسوفان مسلمان  «سمينار: ارائه مقاله
مسابقات بين‌المللي قرآن کريم در تهران (تير 86) و کسب رتبه سوم اين مسابقات از بين حدود 70 مقاله ارسال شده بين المللي دی ماه »  انقلاب اسلامي و تمدنسازی « در همايش » تأثير تعليم و تربيت اسلامي بر تمدنسازی « ارائه مقاله 1387 و انتخاب اين مقاله به عنوان مقاله برتر

3 . پژوهش:
 ارزيابي کتاب تعليمات ديني سال دوم راهنمايي زير نظر سازمان پژوهش و برنامه ريزی وزارت آموزش و پرورش ( 1389 )
 اصلاح و بازنگری کتاب های دين و زندگي دبيرستان زير نظر سازمان پژوهش و برنامه ريزی وزارت آموزش و پرورش ( 1389 و 1390 )
 ارزيابي کتاب های انديشه اسلامي و اخلاق دانشگاه ها به منظور تغيير محتوای اين کتاب ها زير نظر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ( 1392 )
4. مقاله:
 « تفاوت رويکرد قرآن به وجود خداوند با رويکرد فيلسوفان مسلمان» چاپ شده در مجموعه مقالات بيست و چهارمين دوره مسابقات بين المللي قرآن کريم، انتشارات اسوه، 1386
 « عوامل غير معرفتي و دانشگاه اسلامي » دوماهنامه فارابي، شماره ، 4 ، مرداد و شهريور 1387
 « آسيب شناسي عزاداریهای امروزين »چاپ شده در مجموعه مقالات سومين کنگره عاشوراپژوهي، نشر اسوه، ، چاپ اول، 1388
 « نهاد ناآرام جان؛ بررسي مرگ و جاودانگي از منظر ملاصدرا » خردنامه همشهری، شماره ، 25 ، فروردين و ارديبهشت1387