مژگان افشار

رشته تحصیلی کارشناسی : جغرافیای طبیعی
دانشگاه محل تحصیل :دانشگاه تهران

رشته تحصیلی کارشناسی
ارشد :جغرافیای طبیعی (اقلیم-هیدرولوژی)
دانشگاه محل تحصیل: تهران مرکز(میرداماد)

رشته تحصیلی دکتری : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات تهران

عنوان پایان‌نامه:

کارشناسی: بررسی و شناخت آتشفشان دماوند و زمین شناسی اطراف آن

کارشناسی ارشد: بررسی و شناخت جزیره حرارتی شهر تهران

دکتری: بررسی دوره‌های خشک و تر استان تهران

 

حوزه‌های فعالیت:

  • مدرس پردیس حکیم فردوسی، البرز
  • مدرس پردیس امیرکبیر البرز
  • مدرس دروس کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
  • مدرس دوره ضمن خدمت معلمان
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش
  • سرگروه آموزشی درس جغرافیا به مدت ده سال
  • عضو شورای برنامه ریزی و تاللیف کتاب جغرافیای دوازدهم
  • عضو شورای آموزشی و پژوهشی
  • فرهنگی نمونه در شهرستان شهریار

 

تالیف:

عضو شورای آموزشی کتاب جدیدالتالیف جغرافیا پایه یازدهم

راهنمای معلم کتاب جغرافیا پایه یازدهم

اقلیم شناسی، پیش بینی بارش های ناحیه ای

اعتبار سنجی کتاب جدیدالتالیف مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه

کتاب تاریخ شفاهی مراکز تربیت معلم ویژه استان البرز

تاریخچه مراکز تربیت معلم استان البرز

مقالات:

رفع بدفهمی دانشجویان رشته جغرافیا با به کارگیری نرم افزارهای آموزشی، مطالعه موردی: الگوهای فشارهوا

الگوهای جهانی آموزش جغرافیا با رویکرد به تئوری آشوب و پیچیدگی

بررسی و شناخت جزیره حرارتی شهر تهران

خلیج فارس و اهمیت استراژیکی آن در جهان

چگونه دانش آموزان را به جغرافیا علاقه مند نمودم

رفع بدفهمی دانشجویان رشته جغرافیا با به کارگیری نرم افزارهای آموزشی، مطالعه موردی: الگوهای فشارهوا

الگوهای جهانی اموزش جغرافیا با رویکرد به تئوری آشوب و پیچیدگی

نقش آموزش جغرافیا در توسعه گردشگری پایدار جزایر نمونه موردی جزیره قشم