دکتر زهره معماری

دکتری:
هرمنوتیک
ایدئالیزم آلمان
فلسفه کانت
فلسفه قرون وسطی
دیدگاه ابن سینا درباره نفس
متون تخصصی

کارشناسی ارشد:
کلیات فلسفه
تفکر فلسفی غرب در قرن بیستم
تاریخ فلسفه دین
الهیات تطبیقی

کارشناسی:
منطق صوری
منطق ریاضی
تاریخ فلسفه عقلگرایان و تجربه گرایان
تاریخ فلسفه عصر جدید
تاریخ فلسفه معاصر

تألیف کتاب
«ظهور دیالکتیک، گذار از روش استعلایی به روش دیالکتیک»، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعـات فرهنگی

مقالات علمی و علمی -پژوهشی

– معرفی، نقد و تحلیل رمان «کتاب الأمیر؛ مسالک ابواب الحدید» از واسینی الأعرج؛ زمستان 1397
– معرفی، نقد و بررسی کتاب «مثل فیلسوف نوشتن»، اثر اي. پی. مارتینیک، ترجمـه فاطمـه مینـایی، ماهنامـه
علمی-پژوهشی پژوهشنامه انتقادي متون و برنامههاي علوم انسانی، پاییز 1397
– چکیده مقاله با عنوان «پیشینه تاریخی ترجمه متـون فلسـفی؛ برهـان و قیـاس از فلسـفه ارسـطو تـا فلسـفه
اسلامی» در همایش ترجمه در حوزههاي فلسفه، کلام، عرفان و ادیان» دانشگاه تبریز؛ اسفند 1396
ارائه مقاله با عنوان «منطق ارسطویی کلید انتقال فلسفه از یونان به جهان اسلام»؛ همـایش ترجمـه  در فضاي میانفرهنگی؛ دانشگاه علامه، اسفند 1395
– بررسی تحلیلی مسأله شهود عقلی در کانت و نوآوریهاي فیشته؛ مجله علمی-پژوهشی غرب شناسـی؛ بهـار و تابستان 1395
– معرفی، نقد و بررسی کتاب «خدا و محدوده عقل»، اثر اریک ویلنبـرگ؛ فصـلنامه نقـد کتـاب فلسـفه،کلام و عرفان بهار 1395
– بررسی تحلیلی رفلکشن و سیر تطور مفهومی آن در تفکر فیشته؛ مجله فلسفه دانشگاه تهران؛ علمی-پژوهشی تابستان 1394
– شیء فی نفسه از دیدگاه فیشته؛ مجله پژوهشهاي فلسفی نقش جهان؛ زمستان 1393
– شرحی بر قاعده امکان اشرف؛ رشد آموزش معارف؛ بهار 1389
– عنوان نظام فلسفی فیشته و دشواري ترجمه آن با ملاحظه دو زبان انگلیسی و فارسـی؛ فصـلنامه نقـد کتـاب کلام، فلسفه و عرفان بهار 1393
– نیم نگاهی به خاستگاه فلسفه تحلیلی: کانت و فرگه؛ کتاب ماه فلسفه؛ شهریور 1389
نقد و بررسی مقاله خدا و خودآئینی اخلاقی اثر جیمز ریچلز؛ پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی؛ 1391
– نقد و بررسی مقاله اخلاق بدون خدا اثر کاي نیلسون؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ 1391
– همکاري با گاه‌شمار فلسفی، مدخل «ابن سینا»، مؤسسه پژوهشی نوارغنون

سخنرانی علمی

– همگرایی و واگرایی ادیان و پرسش از ضرورت آن در جهان کنونی؛ همایش بینالمللی «همگرایی و واگرایـی
میانفرهنگی-میاندینی» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ اسفند 1397
– «فلسفه میانفرهنگی در نسبت با عدالت ترمیمی» پژوهشگاه علوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی اردیبهشـت 1397
– «اخلاق و خدا؛ آیا مبناي اخلاق خداباوري است؟» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پاییز 1396
– ارائه مقاله «منطق ارسطویی؛ کلید انتقال فلسفه از یونان به جهان اسلام؟» در همایش بینالمللـی ترجمـه در فضاي میان‌فرهنگی؛ دانشگاه علامه، اسفند 1395
– “من ایدئال” امکان امید در فلسفه فیشته؛ سلسله نشستهاي “بیمها و امیدها در جهان پرمخاطره”پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آذر 1395
– ظهور دیالکتیک آلمان؛ دانشگاه تهران؛ نشستهاي انجمن علمی؛ زمستان 1395

طرح پژوهشی

مجري طرح پژوهشی منبعشناسی فلسفۀ فرهنگ، معرفی و تعیین رهیافتهاي منـابع – پژوهشـگاه علـوم انسـانی و  مطالعات فرهنگی پژوهشکده فرهنگ معاصر 1395
همکار طرح پژوهشی «نقد اندیشه غرب» 1390 ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

مشاوره و داوري پایان نامه هاي تحصیلات تکمیلی

– مشاور پایان نامه با عنوان «نقد و بررسی نظریه محمد عابد جابري دربارهي تکـوین عقـل عربـی -اسـلامی » سارا غبیشاوي؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده حکمت معاصر، 1397
– مشاور رساله با عنوان «رویکردهاي حکمت متعالیه در مواجهه با پدیدههاي نوین فرهنگی با تأکید بر نظریـه
اعتباریات علامه طباطبایی؛ مطالعه موردي فضاي مجازي» آقاي حسن اورعـی، پژوهشـگاه علـوم انسـانی و
مطالعات فرهنگی، پژوهشکده حکمت معاصر، 1397
– داوري رساله دکتري با عنوان «زیست جهـان و بیناسـوژگی اسـتعلایی در پدیدارشناسـی هوسـرل؛ خوانشـی
آیدتیک» زهرا رمضانلو؛ دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات؛ بهمن 1
داوري پایاننامه با عنوان «نسبت میان آزادي و غایت در نقد سوم کانت» فاطمه قنبري؛ دانشگاه تهران
اسفند 1397
– داوري پایاننامه با عنوان «ادبیات دیاسپورا از منظر فلسفه میانفرهنگی؛ مجله کاوه دوره دوم انتشار»
صدف افتخاري؛ دانشگاه علامه طباطبایی؛ اسفند 1397
– داوري رساله با عنوان «نقد الاهیات متافیزیکی و بررسی امکان شکلگیري الوهیتی پسامتافیزیکی از منظـر
هایدگر متأخر» هانی اشرفی؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشـکده حکمـت معاصـر
تابستان 1397
– داوري پایاننامه با عنوان «مبانی هستیشناسی ظهور حق طبیعی در فلسفهي فیشـته » نسـرین آزاده؛
دانشگاه تهران؛ 4 مهر 1397
– داوري پایاننامه با عنوان «تقابل اخلاق ایدئالیستی و اخلاق دگماتیستی در آموزه اخلاق فیشته و نسـبت آن
با توسعه» محمدصادق رمضانزاده؛ دانشگاه تهران؛ 9 مهر 1397
– داوري پایاننامه با عنوان «نسبت خودآئینی با تاریخی-اجتمـاعی بـودن عقـل نـزد هگـل براسـاس تفسـیر
پینکارد» اشکان احدي؛ دانشگاه تهران شهریور 1396
– داوري پایاننامه با عنوان «تأملی در بنیادهاي فلسفی مفهوم کار نزد مارکس» حمیده مهـدیار؛ دانشـگاه
تهران شهریور 1396
– داوري رساله با عنوان «حکم در نظر و عمل نزد کانت» رضوان یوسفی؛ دانشگاه تهران بهمن 1396

«مرکز ترویج علوم‌انسانی» در راستای ارتقای علوم‌انسانی در ایران و آشنا ساختن رشته‌های گوناگون علوم‌انسانی و زاوایای مختلف آن، این بار به سراغ، سرکار خانم دکتر زهره معماری، استاد فلسفۀ غربِ دانشگاه خاتم و پژوهشگاه علوم‌‌انسانی و مطالعات فرهنگی رفته و دیدگاه ایشان در رابطه با علوم‌انسانی را جویا شده‌ایم.