زندگی‌نامه

دکتر جواد حاجی‌علیزاده، استادیار گروه جغرافیای دانشگاه فرهنگیان، مؤلف شش جلد کتاب تخصصی و بیست عدد مقاله تخصصی، ۲۰ سال سابقه تدریس در دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، پیام نور، مرکز ضمن خدمت فرهنگیان و مدرس کارگاه جغرافیای مرکز ترویج علوم انسانی در تبریز

سوابق تحصیلی

سوابق آموزشی

سوابق اجرایی