آزمون جغرافیا کرمان

مدت زمان آزمون ۶۰ دقیقه می باشد.

تعداد سوالات ۳۰

آزمون پاورپوینت کرمان

مدت آزمون ۶۰ دقیقه

تعداد سوالات ۳۰

آزمون دین و زندگی کرمان

مدت آزمون ۶۰ دقیقه

تعداد سوالات ۳۰